Chứng chỉ
Trang chủ > Về chúng tôi > Chứng chỉ

ISO 9001: 2008 quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý chất lượng trong đó một tổ chức

cần phải chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm phù hợp với khách hàng và các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành, đồng thời tăng cường sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quy trình cải tiến liên tục của hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu pháp lý và quy định.

Tất cả các yêu cầu của ISO 9001: 2008 là chung chung và được dự định áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại, kích thước và sản phẩm được cung cấp.

Khi không thể áp dụng bất kỳ yêu cầu nào của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do bản chất của một tổ chức và sản phẩm của tổ chức, điều này có thể được xem xét để loại trừ.

Trường hợp loại trừ được thực hiện, các yêu cầu tuân thủ ISO 9001: 2008 không được chấp nhận trừ khi các loại trừ này được giới hạn trong các yêu cầu trong Điều 7 và các loại trừ đó không ảnh hưởng đến khả năng hoặc trách nhiệm của tổ chức để cung cấp sản phẩm đáp ứng được khách hàng và yêu cầu quy định.

image.pngimage.png