Phòng thí nghiệm của chúng tôi
Trang chủ > Về chúng tôi > Phòng thí nghiệm của chúng tôi

Chúng tôi có khả năng kiểm soát chất lượng cao, chúng tôi không chỉ có phòng thí nghiệm riêng, chúng tôi còn có phòng thí nghiệm hợp tác, cách nhà máy của chúng tôi 1KM để hỗ trợ kiểm soát chất lượng của chúng tôi.

Hengli Laboratory.png

Hengli Laboratory.pngHengli Laboratory .png